Průvodce studiem (nejen) pro prváky

Milí studenti, 

vítáme Vás na naší katedře a jsme moc rádi, že jste se rozhodli studovat u nás!

Zorientovat se na fakultě a ve studiu Vám pomůže tento videoprůvodce a také příručka po prváky v PDF. Život vám usnadní aplikace TULapp (Google Play | App Store).

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na naše katedrové tutory

Tutor - akademik: Martin Slavík, martin.slavik@tul.cz a Eva Kuželová Košťáková (BioIng), eva.kostakova@tul.cz

Tutorka - studentka: Eliška Suchardová, eliska.suchardova@tul.cz

Studijní materiály

Ucelené kurzy, včetně videozáznamů, testů a úkolů, jsou na elearning.tul.cz.

Namluvené přednášky najdete na: https://www.youtube.com/c/KatedrachemieFPTUL

Závěrečné práce (BP, DP)

Obecné pokyny pro zpracování bakalářských a diplomových prací (dále jen BP, DP) naleznete na webu FP TUL. K dispozici zde máte podrobné instrukce k zadávání, zpracování i odevzdání Vaší práce.

Níže uvádíme pouze několik základních informací týkajících se závěrečných prací na naší katedře.

Zadání BP, DP:

  • Návrhy potenciálních témat vám sdělí učitelé. Návrh vlastního tématu je vítán, nicméně musíte jej vždy konzultovat s budoucím vedoucím práce.
  • Téma, jeho zpracování a vhodnou bibliografii vždy konzultujte s vedoucím předtím, než zadání práce vyplníte v IS STAG.
  • Po konzultaci s vedoucím studující vloží zadání do IS STAG (Moje studium – Témata VŠKP - založení nového tématu). Nejprve je potřeba správně nastavit Ak. rok zadání a Ak. rok obhajoby, tj. ak. rok ve kterém se bude práce řešit (pozn.: pokud je požadováno - potvrdit nové načtení položek; implicitní nastavení se změní, až se začátkem nového ak. roku).
  • Jméno  vedoucího  práce a jeho pracoviště,  název  práce,  zásady  pro  vypracování,  doporučenou  literaturu zadejte do patřičných polí formuláře. Jméno  konzultanta  (pokud  je vedoucím práce určen) včetně jeho funkce a názvu organizace zapište za poslední položku seznamu doporučené literatury a oddělte od seznamu literatury prázdným řádkem. Nezapomeňte zkontrolovat pracoviště vedoucího práce (v případě chyby nedokáže vedoucí práci schválit).
    Rozsah průvodní zprávy je 30-40 stran pro BP, 40-50 stran pro DP. Rozsah grafických prací, není potřeba vyplňovat, stačí proškrtnout. Jazyk, standardně čeština, je možné se ale domluvit s vedoucím práce na vypracování v anglickém jazyce, pak je to nutné zde vybrat a zároveň je nutné zadat Název tématu a Zásady pro vypracování také v anglickém jazyce!
  • Na konci nezapomeňte zvolit „Studentem dopracován doplňovací podklad VŠKP“ a „uložit“.
  • Vedoucí práce zkontroluje údaje vložené studentem do IS STAG, a popřípadě se domluví se studentem na úpravách. Po konečných úpravách učitel zvolí „učitelem schválen doplňovací podklad VŠKP“ a „uložit“.
  • Vedoucí katedry odsouhlasí konkrétní zadání v IS STAG prostřednictvím hromadného schvalování témat. 

Zadání BP/DP je nutno odevzdat jeden kalendářní rok před plánovanou obhajobou (typicky tedy do konce června v 2. ročníku Bc. studia a do konce června v 1. ročníku NMgr. studia).

Zpracování BP, DP:

Citace se provádějí podle normy ISO 690, závorkovou formou, a je nutno držet se vzoru, který je uveden v e-learningovém kurze.

K úspěšnému napsání dobré závěrečné práce je nutné především pravidelně a včas konzultovat její jednotlivé části s vedoucím. Zadání závěrečné práce a její odevzdání dělí minimálně jeden kalendářní rok. Konzultujte Vaši práci minimálně dvakrát v průběhu každého semestru.

Mějte na paměti, že vedoucí si musí přečíst závěrečnou verzi práce před tím, než ji odevzdáte, aby Vám mohl napsat souhlas s odevzdáním práce. Nezapomeňte, že Váš vedoucí bude potřebovat minimálně tři týdny na to, aby práci v konečné verzi přečetl. Počítejte tedy s tímto časem ve svých plánech a termínech. 

Odevzdání BP, DP:

Řiďte se pokyny uvedenými na webu FP TUL. Práci odevzdejte do STAGu podle  fakultního harmonogramu. Na naší katedře nevyžadujeme odevzdání tištěné verze závěrečné práce.

Nezapomeňte, že k odevzdání práce na studijní oddělení potřebujete souhlas vedoucího s odevzdáním práce. Vedoucí práce Vám souhlas může vydat např. v podobě mailu, pouze pokud měl možnost si práci přečíst celou a v definitivní podobě. Počítejte s tím, že vedoucí může potřebovat až tři týdny na to, aby si definitivní verzi práce přečetl.  

Informace pro: